Privacybeleid

IDENTIFICATIE VAN INFORMATIE VAN DE ENTITEIT DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

BedrijfsnaamCIF
TGN BUSINESS CENTER, SLB43674431
Adres
Strandweg, z/n
StadPostcode
Altafulla43893
Doel
Om uw contactgegevens te beheren om eventuele twijfels of suggesties weg te nemen
Om uw contactgegevens te beheren om uw reservering in het centrum te regelen
Om u, indien van toepassing, mededelingen te sturen die voor u interessant kunnen zijn

ALGEMENE PRIVACYINFORMATIE

DOMEIN

Dit privacybeleid van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL regelt de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van de persoonlijke gegevens die door gebruikers op deze website of in een internetomgeving van de entiteit worden verstrekt.

Door gebruik te maken van de formulieren op een van de websites, gerelateerd aan de diensten geleverd door CENTER DE NEGOCIS TGN, SL, geven gebruikers hun toestemming voor de opname en verwerking van alle door hen verstrekte gegevens in een gegevensverwerking van persoonlijke aard, waarvan CENTER DE NEGOCIS TGN, SL is de houder, waarbij de uitoefening van toepasselijke rechten mogelijk is zoals uiteengezet in de volgende clausules.

Alle juridische teksten zijn beschikbaar voor gebruikers en/of geïnteresseerden op de betreffende website. Dergelijke teksten kunnen worden gewijzigd en/of bijgewerkt afhankelijk van de behoeften en activiteiten uitgevoerd door CENTER DE NEGOCIS TGN, SL

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL is de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de diensten die door deze entiteit worden geleverd.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL verbindt zich ertoe uw privacy en de veiligheid van uw gegevens te respecteren en te beschermen. De identificerende gegevens van de entiteit die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking zijn:

BedrijfsnaamCIF
TGN BUSINESS CENTER, SLB43674431
Adres
Carretera de la Playa, s/n, 43893 Altafulla, Tarragona

Met welk doel verzamelen wij uw gegevens?

In overeenstemming met de huidige wetgeving verzamelt CENTER DE NEGOCIS TGN, SL alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de diensten aan te bieden die voortvloeien uit hun activiteit en andere diensten, procedures en activiteiten die door de wet zijn voorgeschreven.

Op deze website worden uitsluitend door Gebruikers verstrekte contactgegevens verwerkt. De gegevens die van de Gebruiker kunnen worden verzameld, worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Beheer van de contactgegevens om de twijfels of suggesties van de Gebruiker weg te nemen, met als rechtsgrond het legitieme belang van de entiteit en de eventuele uitvoering van precontractuele maatregelen.
 • Beheer van de contactgegevens om een reservering in het centrum te boeken, met als rechtsgrond de eventuele uitvoering van precontractuele maatregelen.
 • Het verzenden van kennisgevingen die in het belang van de Gebruiker kunnen zijn, met als rechtsgrond de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker.

Er wordt op gewezen dat er geen geautomatiseerde beoordelingen of gebruikersprofielen zullen worden gemaakt.

Wij informeren u ook dat de database-informatie kan worden gebruikt om Gebruikers te identificeren en om statistische onderzoeken uit te voeren naar geregistreerde Gebruikers.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden bewaard, tenzij de gebruiker anders aangeeft, zolang dit is toegestaan door de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen, tenzij om voor de hand liggende logische redenen de gegevens of het legitieme doel waarvoor ze zijn verzameld nutteloos zijn geworden.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Derde partijen die ons helpen bij het leveren van informatietechnologiediensten, zoals platformproviders, hostingdiensten, onderhoud en IT-ondersteuning voor onze databases, evenals voor onze software en applicaties die mogelijk gegevens over u bevatten.

Derden die zich richten op het bij u bezorgen van producten/monsters, zoals post-/bezorgdiensten.

Sociale netwerken, digitale media, marketing- en reclamebureaus die ons helpen bij het aanbieden van advertenties, marketing en campagnes, om de effectiviteit te analyseren en contacten en vragen te beheren.

Derde partijen die ons helpen digitale en e-commercediensten aan te bieden, zoals sociaal luisteren, winkelzoekers, loyaliteitsprogramma's, identiteitsbeheer, beoordelingen en recensies, CRM, webanalyses en zoekmachines, door gebruikers gegenereerde inhoudbeheertools.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL zal samenwerken om ervoor te zorgen dat derden voldoen aan de huidige wetgeving, hoewel deze genoemde derden de volledige verantwoordelijkheid zullen dragen.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL verkoopt, verhuurt of draagt geen persoonlijke gegevens van de gebruikers van deze websites over, behalve waar dit nodig is om de dienst zelf te verlenen.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL verkoopt, verhuurt of draagt de e-mails van gebruikers niet over aan andere bedrijven, behalve waar nodig om de dienst zelf te verlenen.

De website bevat links, applicaties of functies die worden gedeeld met derden, zoals sociale netwerken of online communicatiesystemen. CENTER DE NEGOCIS TGN, SL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die wordt verzameld via deze applicaties, functies of netwerken die eigendom zijn van derden, aangezien er geen beheerscapaciteit of controle over bestaat, en daarom ook voor de juridische mededelingen en het privacybeleid die te vinden zijn op de website. Websites en dergelijke van derden zijn van toepassing.

Welke rechten hebben de Gebruikers die ons hun gegevens verstrekken?

Gebruikers zullen met betrekking tot de verzamelde gegevens zoals beschreven in punt 1 de rechten kunnen uitoefenen die zijn erkend krachtens Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en herhaling van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), met name de rechten met betrekking tot overdraagbaarheid, toegang, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking.

Alle Gebruikers kunnen de in de vorige paragraaf genoemde rechten uitoefenen door een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een fotokopie van uw Nationale Identiteitskaart of Paspoort, naar het volgende adres te sturen:

TGN BUSINESS CENTER, SL

Carretera de la Playa, s/n, 43893 Altafulla, Tarragona

Gebruikers worden er ook van op de hoogte gebracht dat zij op elk moment hun toestemming voor hun gegevensverwerking kunnen intrekken en, indien dit passend wordt geacht, een klacht kunnen indienen bij de toezichthoudende autoriteit (Spaans Agentschap voor Gegevensbescherming).

RAPPORTEREN VAN INCIDENTEN EN ONREGELMATIGHEDEN.

In geval van gedrag of situatie die aanleiding zou kunnen geven tot een incident of onregelmatigheid van welke aard dan ook, kunt u contact opnemen met:

TGN BUSINESS CENTER, SL

Carretera de la Playa, s/n, 43893 Altafulla, Tarragona

TOEZEGGING VAN GEBRUIKERS VOOR GEGEVENS DIE IN EEN VERWERKINGSSYSTEEM WORDEN INGEVOERD

Het invoeren van gegevens in een van de formulieren voor het verzamelen van gegevens houdt in dat u deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid accepteert. Er wordt van uitgegaan dat de gebruiker op de hoogte is gesteld van de gebruiksvoorwaarden en de juridische kennisgeving daarvan en zich ertoe heeft verbonden deze volledig na te leven tijdens het browsen en deelnemen aan HTTP.

In ieder geval is de gebruiker ervoor verantwoordelijk dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, en neemt hij verantwoordelijkheid voor de schade, zowel voor de gederfde winst als voor de gemaakte kosten. , die dergelijke onnauwkeurigheden of onwaarheden zouden kunnen veroorzaken. Als de gegevens die in de overeenkomstige formulieren zijn verstrekt eigendom zijn van een derde partij, is de gebruiker in ieder geval als enige verantwoordelijk voor het op de juiste wijze verkrijgen van toestemming van en het informeren van de derde partij over de aspecten die in deze juridische kennisgeving en het privacybeleid worden weergegeven.

GEBRUIKERSVERANTWOORDELIJKHEID VOOR GEBRUIK EN INHOUD

Zowel de toegang tot de websites als het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie en de inhoud ervan, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de persoon die deze uitvoert. Dienovereenkomstig zal het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie, afbeeldingen, inhoud en/of producten waarnaar wordt verwezen en die daardoor toegankelijk zijn, onderworpen zijn aan de toepasselijke wetgeving, zowel nationaal als internationaal, evenals aan de beginselen van goede trouw en legaal gebruik. door de Gebruikers, die volledig verantwoordelijk zijn voor deze toegang en het correcte gebruik. Gebruikers zijn verplicht redelijk gebruik te maken van de diensten of inhoud, op basis van het beginsel van goede trouw en in overeenstemming met de huidige wetten, goede zeden, openbare orde, goed gedrag en de rechten van derden of van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL zelf , alles in overeenstemming met de mogelijkheden en doeleinden waarvoor ze zijn bedacht. CENTER DE NEGOCIS TGN, SL aanvaardt geen verantwoordelijkheid, direct of indirect, voor de gemaakte kosten of winstderving als gevolg van misbruik van de diensten of inhoud gemaakt door gebruikers of derden.

INFORMATIE OVER LSSI-EU (Wet op de informatiemaatschappij en elektronische handel)

In overeenstemming met de informatieplicht vastgelegd in artikel 10 van de huidige wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, informeren wij u dat de facilitator en inhoudbeheerder van de website waar u verschillende applicaties en/of of informatie is CENTER DE NEGOCIS TGN, SL, gevestigd in Ctra. de la platja, s/n, 43893 Altafulla (Tarragona), en beheerder van het HTTP-internetdomein, naar behoren geregistreerd, waar gebruikers en/of geïnteresseerden contact kunnen opnemen via e-mail info@campingsantaeulalia.com.

Voornoemde entiteit, eigenaar van dit domein, is verantwoordelijk voor alle overige activiteiten van commerciële, administratieve aard of met betrekking tot de inkoop van goederen en/of diensten.

OVER HET GEBRUIK VAN ANDERE ANDERE WEBSITES EN SOCIALE NETWERKEN

De onderneming is uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud en het beheer van de webpagina's die haar eigendom zijn of waarop zij een recht van soortgelijke aard heeft. Voor elke andere webpagina, sociaal netwerk of online opslagplaats van informatie buiten dit web zullen de wettelijke houders ervan aansprakelijk worden gesteld.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL werkt regelmatig samen met verschillende applicaties en webomgevingen en raadt alle gebruikers altijd aan om de bijbehorende juridische kennisgevingen en het privacybeleid zorgvuldig te lezen voordat ze deze webomgevingen betreden, en deze pas te openen zodra de volledige juridische tekst is begrepen en geaccepteerd.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL doet er alles aan om de inhoud die op deze sociale netwerken wordt weergegeven te controleren en zal alle gebruikers die er oneigenlijk gebruik van maken, uitsluiten.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL beveelt, onder leiding van het Nationaal Instituut voor Communicatietechnologieën (INTECO) en het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (AEPD) voor het gebruik van sociale netwerken en het surfen op webomgevingen, de uitvoering van de onderstaande acties aan (mocht je besluiten het ooit te gebruiken):

 • Alle gebruikers wordt geadviseerd om bij het gebruik van internet bijnamen te gebruiken, zodat ze over een “digitale identiteit” beschikken, waardoor de veiligheid van hun persoonlijke of professionele leven niet in gevaar wordt gebracht.
 • Gebruikers wordt geadviseerd bijzonder voorzichtig te zijn bij het publiceren van audiovisuele en grafische inhoud op hun profielen, omdat ze in dit geval de privacy en intimiteit van de personen om hen heen in gevaar kunnen brengen.
 • Het wordt aanbevolen om de algemene voorwaarden en het privacybeleid dat het platform op haar websites aanbiedt, zowel vóór als na registratie als gebruiker te bekijken en te lezen.
 • Het wordt aanbevolen om het privacyniveau van uw gebruikersprofiel in het sociale netwerk goed in te stellen, zodat dit niet volledig openbaar is, maar om informatie die op het profiel wordt gepubliceerd alleen toegankelijk te maken voor die mensen die eerder door de gebruiker zijn gedefinieerd als 'vrienden' of 'directe contacten'.
 • Gebruikers wordt geadviseerd om alleen de mensen die zij kennen of met wie een eerdere relatie bestaat als contactpersoon toe te voegen, en niet dwangmatig alle contactverzoeken toe te voegen die zij ontvangen, waarbij waar mogelijk en noodzakelijk wordt onderzocht wie de persoon is die om het contact in het sociale netwerk verzoekt.
 • Gebruikers wordt geadviseerd om op hun profiel geen fysieke contactinformatie te publiceren die iemand kan laten weten waar ze dagelijks wonen, werken of studeren, of welke recreatiegebieden ze gewoonlijk bezoeken.
 • Gebruikers van microblogging-tools worden geadviseerd om te allen tijde bijzonder voorzichtig te zijn met de publicatie van informatie over hun huidige locatie.
 • Gebruikers wordt geadviseerd alleen inhoud te gebruiken en publiceren waarvan zij over voldoende intellectuele eigendomsrechten beschikken. Anders begaan gebruikers een civielrechtelijke fout die door de nationale rechtbanken kan worden beschermd.
 • Gebruikers wordt geadviseerd om verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden te gebruiken bij het inloggen op de verschillende netwerken waar zij lid van zijn.
 • Het wordt aanbevolen om wachtwoorden te gebruiken die niet korter zijn dan 8 alfanumerieke tekens, waarbij zowel hoofdletters als kleine letters worden gebruikt.
 • Alle informatie over de webpagina moet gelezen worden. Hierin staat wie de eigenaren zijn en voor welk doel de gegevens worden opgevraagd.
 • Indien de gebruiker jonger dan veertien is, is tevens toestemming van de ouders of voogden vereist. In deze gevallen moeten ouders of voogden, telkens wanneer gegevens worden opgevraagd door een sociaal netwerk, worden gevraagd om te zien of zij de gebruiker toestemming geven om zich aan te melden of niet.
 • Gebruikersnamen en wachtwoorden mogen niet aan derden worden doorgegeven en mogen niet worden gedeeld met vrienden of klasgenoten. Deze gegevens zijn privé en mogen niet aan derden en/of onbekende personen worden doorgegeven.
 • Wanneer er twijfel ontstaat over situaties die voortvloeien uit het gebruik van sociale netwerken en bijbehorende hulpmiddelen, moeten ouders of voogden hierover worden bevraagd.
 • De computer moet zich in een gemeenschappelijke ruimte van het huis bevinden.
 • Er moeten regels worden gesteld over het gebruik van internet thuis.
 • Ouders moeten zich bewust zijn van de werking en mogelijkheden (zowel positief als negatief) van dit soort platforms
 • Activeer ouderlijk toezicht en de platformcontroletools. Stel het e-mailadres van de ouder of voogd in als secundair contact-e-mailadres.
 • Zorg ervoor dat leeftijdsverificatie is ingeschakeld.
 • Zorg ervoor dat de inhoudblokkering correct is geïnstalleerd.
 • Informeer en onderricht minderjarigen over aspecten die met veiligheid te maken hebben.
 • Waarschuw minderjarigen ervoor dat ze geen mensen ontmoeten die ze online hebben leren kennen, en als ze dat wel doen, moeten ze dat altijd doen in het gezelschap van hun ouders of voogden.
 • Zorg ervoor dat minderjarigen zich bewust zijn van de risico's en gevolgen van het hosten van inhoud zoals video's en afbeeldingen, en van het gebruik van webcams via sociale netwerken
 • Beheer het gebruikersprofiel van de minderjarige.
 • Zorg ervoor dat minderjarigen alleen sites bezoeken die worden aanbevolen voor hun leeftijd.
 • Zorg ervoor dat minderjarigen niet hun volledige naam gebruiken.