Juridische waarschuwing

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL, met CIF B43674431, treedt op als eigenaar, promotor en inhoudbeheerder van deze website. De entiteit informeert Gebruikers dat zij voldoet aan de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, en in het bijzonder aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van individuen. persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Wet op de Informatiedienstenmaatschappij en Elektronische Handel, Wet 34/2002, van 11 juli.

Bedrijfsnaam van de verantwoordelijkeCIF
TGN BUSINESS CENTER, SLB43674431
Adres:
Strandweg, z/n
Bevolking:Postcode:
Altafulla43893

GEBRUIKERSCONCEPT

Het gebruik van de website (inclusief het privégedeelte) is afhankelijk van de toestand van de Gebruiker en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen die zijn opgenomen in deze Juridische Kennisgeving en in het Privacybeleid in de versie gepubliceerd door CENTRE. TGN, SL. op hetzelfde moment dat de Gebruiker toegang krijgt tot de website. Bijgevolg moet de Gebruiker deze Juridische Kennisgeving en het Privacybeleid aandachtig lezen bij elke gelegenheid waarin hij van plan is de website te gebruiken, aangezien deze wijzigingen kan ondergaan.

INFORMATIE OVER DE LINKS

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL is niet verantwoordelijk voor websites die geen eigendom zijn en die toegankelijk zijn via links of voor inhoud die door derden beschikbaar wordt gesteld.

Elk gebruik van een link of toegang tot een niet-eigen website wordt uitgevoerd naar eigen goeddunken en risico van de gebruiker en CENTER DE NEGOCIS TGN, SL beveelt of garandeert geen informatie verkregen via een andere link dan die van CENTER DE NEGOCIS TGN. website, SL is niet verantwoordelijk voor enig verlies, claim of schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van een link, of de informatie die via deze link wordt verkregen, inclusief andere links of websites, onderbreking van de service of toegang, of de poging om een link te gebruiken of te misbruiken. link, zowel bij het verbinden met de CENTER DE NEGOCIS TGN, SL-website als bij het openen van informatie op andere websites vanaf de CENTER DE NEGOCIS TGN, SL-website.

LINKS OF LINKS VAN ANDERE EXTERNE WEBSITES

Het is uitdrukkelijk verboden links te plaatsen vanaf pagina's die uitingen of propaganda bevatten van racistische, xenofobe, pornografische aard, ter ondersteuning van terrorisme, tegen de mensenrechten of enige andere aard van illegale aard of in strijd met de goede zeden en de openbare orde. In geen geval mag worden gesuggereerd of verklaard dat CENTER DE NEGOCIS TGN, SL tussenbeide komt, onderschrijft, promoot, deelneemt aan of op enigerlei wijze toezicht heeft gehouden op de inhoud van de pagina waarop de link verschijnt, of zelfs dat het instemt met het plaatsen ervan. behalve uitdrukkelijke toestemming.

PRIVACYBELEID

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL, met CIF B43674431, treedt op als eigenaar, promotor en inhoudbeheerder van deze website. De entiteit informeert Gebruikers dat zij voldoet aan de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, en in het bijzonder aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van individuen. persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Wet op de Informatiedienstenmaatschappij en Elektronische Handel, Wet 34/2002, van 11 juli.

Op grond van deze verordening wordt gemeld dat de gegevens die door de gebruiker via de formulieren op de website (inclusief het privégedeelte) worden verstrekt, zullen worden opgenomen en verwerkt in een behandeling die naar behoren is geregistreerd in de RGAEPD waarvoor CENTER DE NEGOCIS TGN verantwoordelijk is , SL, met als doel de relatie tussen de partijen aan te pakken en te beschermen door regelgeving, vooral met betrekking tot arbeidsrisicopreventie en andere gerelateerde wetgeving. De gegevens zijn vertrouwelijk en het gebruik ervan beantwoordt aan de doeleinden die op elk moment wettelijk zijn vastgesteld. Indien u dat wenst, kunt u de verwerking van deze gegevens inzien, corrigeren, annuleren en u hiertegen verzetten door te schrijven naar Carretera de la Playa, s/n, 43893 Altafulla, Tarragona. Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u de volgende link raadplegen Privacybeleid.

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES

Op deze website kunnen cookies worden gebruikt. Het doel van deze cookies is om de dienstverlening aan hun klanten en onze bezoekers te verbeteren. Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies door CENTER DE NEGOCIS TGN, SL, neem dan contact op met onze Cookiebeleid.

DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL informeert dat het te allen tijde de juiste veiligheidsmaatregelen implementeert om passende, waarheidsgetrouwe en bijgewerkte informatie en diensten aan websitegebruikers te presenteren; Zij behoudt zich echter het recht voor om die aspecten te corrigeren die, uiteindelijk en toevallig, onnauwkeurig, verouderd of vergissingen kunnen bevatten.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL heeft de informatie en het materiaal op de website verkregen van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, maar hoewel de overeenkomstige maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de informatie correct is, garandeert het niet dat deze exact of bijgewerkt is.

Er wordt ook opgemerkt dat de inhoud van deze website twee doeleinden heeft: een informatief doel met betrekking tot de kwaliteit, situatie, diensten en tarieven en een ander doel voor de verkoop van diensten, zoals voorzien in deze juridische kennisgeving en de rest van de juridische teksten van dit document. website.

INDICATIES OVER TECHNISCHE ASPECTEN

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbrekingen of storingen van de diensten of inhoud die op internet worden aangeboden, ongeacht de oorzaak. Evenzo is CENTER DE NEGOCIS TGN, SL niet verantwoordelijk voor netwerkstoringen, verlies van informatie als gevolg van dergelijke storingen, tijdelijke onderbrekingen van de elektrische stroom of enige andere vorm van indirecte schade die aan gebruikers kan worden toegebracht buiten hun schuld. a CENTRUM DE BEGOCIS TGN, SL

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL garandeert niet dat de diensten of inhoud ononderbroken of vrij van fouten zijn, dat defecten worden gecorrigeerd, of dat de dienst of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. , zonder dat afbreuk doen aan het feit dat CENTER DE NEGOCIS TGN, SL zijn uiterste best doet om dit soort incidenten te voorkomen. In het geval dat de Gebruiker bepaalde beslissingen neemt of acties uitvoert op basis van de informatie op een van de websites, wordt aanbevolen om de ontvangen informatie te verifiëren met andere bronnen.

INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud geleverd door CENTER DE NEGOCIS TGN, SL, evenals de inhoud die via haar webpagina's op internet wordt geplaatst, vormen een werk in de zin van de wetgeving inzake intellectuele eigendom, en daarom worden ze beschermd door toepasselijke internationale wetten en conventies. de materie.

Elke vorm van reproductie, distributie, publieke communicatie, transformatie, beschikbaarstelling en, in het algemeen, elke andere daad van publieke exploitatie die zowel naar de webpagina’s als naar hun inhoud en informatie verwijst, is verboden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming. TGN, SL

Bijgevolg zijn alle inhoud die op de verschillende websites wordt weergegeven en in het bijzonder de ontwerpen, teksten, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, knoppen, software, handelsnamen, merken, industriële tekeningen of andere tekens die vatbaar zijn voor industrieel en commercieel gebruik onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten. en industriële eigendomsrechten van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL of externe eigenaren daarvan die naar behoren toestemming hebben gegeven voor opname ervan op de verschillende websites.

De inhoud, afbeeldingen, formulieren, meningen, indexen en andere formele uitingen die deel uitmaken van de webpagina’s, evenals de software die nodig is voor de werking en visualisatie ervan, vormen eveneens een werk in de zin van het auteursrecht en blijven daarom beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving inzake intellectuele eigendom die van toepassing kunnen zijn. Het niet naleven van het bovenstaande impliceert het plegen van ernstige illegale handelingen en de sanctie ervan door de burgerlijke en strafrechtelijke wetgeving.

Elke handeling op grond waarvan gebruikers van de diensten of inhoud de inhoud, afbeeldingen, formulieren, indexen en andere formele uitingen die deel uitmaken van de website, geheel of gedeeltelijk, commercieel kunnen exploiteren of gebruiken, is verboden. de webpagina's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL

In het bijzonder en zonder beperking zijn handelingen van reproductie, distributie, weergave, transmissie, hertransmissie, uitzending in welke vorm dan ook, opslag op fysieke of logische media (bijvoorbeeld diskettes of harde schijven van computers), digitalisering of beschikbaarstelling verboden. andere databases dan die behoren tot de databases die zijn geautoriseerd door CENTER DE NEGOCIS TGN, SL, evenals de vertaling, aanpassing, rangschikking of enige andere transformatie van genoemde meningen, afbeeldingen, formulieren, indexen en andere formele uitdrukkingen die via de diensten aan gebruikers beschikbaar worden gesteld of inhoud, zolang dergelijke handelingen onderworpen zijn aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot intellectuele, industriële eigendom of beeldbescherming.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL is vrij om de toegang tot de webpagina's en de producten en/of diensten die daarin worden aangeboden te beperken, evenals de daaropvolgende publicatie van meningen, observaties, afbeeldingen of opmerkingen die gebruikers ernaar kunnen sturen via de e-mail .

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL in deze zin kan, indien zij dit passend acht, zonder afbreuk te doen aan de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruikers, de nodige filters instellen om te voorkomen dat inhoud via haar webpagina's op het netwerk wordt geplaatst. meningen die als racistisch, xenofoob, discriminerend, pornografisch of lasterlijk worden beschouwd of die op enigerlei wijze geweld of de verspreiding van duidelijk illegale of schadelijke inhoud bevorderen.

Die Gebruikers die suggesties, observaties, meningen of opmerkingen naar de website van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL sturen naar zijn afdeling via de e-mailservice, tenzij ze echt en onmiskenbaar anders uitdrukken, in gevallen waarin dat vanwege de aard van de diensten of inhoud dit is mogelijk, het is duidelijk dat zij CENTER DE NEGOCIS TGN, SL toestemming geven voor de reproductie, distributie, tentoonstelling, transmissie, heruitzending, uitzending in welk formaat dan ook, opslag op fysieke of logische media (bijvoorbeeld diskettes of harde schijf van een computer) , digitalisering, beschikbaarstelling vanuit databases van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL vertaling, aanpassing, arrangement of enige andere transformatie van dergelijke observaties, meningen of commentaren, voor de gehele duur van de bescherming van het auteursrecht die wettelijk wordt geboden.

Op dezelfde manier wordt begrepen dat deze toestemming gratis wordt verleend, en dat door het loutere feit van het verzenden van dergelijke opmerkingen, meningen of opmerkingen per e-mail, Gebruikers elke vergoedingsclaim van de kant van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL afwijzen.

In overeenstemming met wat in de vorige paragraaf is vermeld, is CENTER DE NEGOCIS TGN, SL ook bevoegd om door te gaan met het wijzigen of wijzigen van dergelijke observaties, meningen of commentaren, om ze aan te passen aan de behoeften van het redactionele format van het internet. pagina's, zonder Daarom kan het duidelijk zijn dat er absoluut geen sprake is van enige vorm van schade aan de morele bevoegdheden van het auteursrecht die de Gebruikers mogelijk over hen hebben.

Alle technische, logische of technologische hulpmiddelen waarmee een derde direct of indirect, met of zonder winstoogmerk, kan profiteren van alle inhoud, formulieren, indexen en andere formele uitingen die deel uitmaken van de Website zijn verboden. de webpagina's, of de inspanningen die door CENTER DE NEGOCIS TGN, SL worden geleverd voor de werking ervan.

In het bijzonder is elke link, frame of soortgelijke link die tot stand kan worden gebracht in de richting van de webpagina's van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL verboden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DE KLANT. Elke overtreding van de bepalingen van dit punt zal worden beschouwd als een inbreuk op de legitieme intellectuele eigendomsrechten van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL op de webpagina's en de gehele inhoud ervan.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het bovengenoemde gedrag en acties, net zoals het geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud, diensten, producten, enz. van derden waartoe toegang kan worden verkregen. direct of via banners, links, hyperlinks, framing of soortgelijke links vanaf de websites van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL

Alle technische, logische of technologische hulpmiddelen waarmee een derde direct of indirect, met of zonder winstoogmerk, kan profiteren van alle inhoud, formulieren, indexen en andere formele uitingen die deel uitmaken van de Website zijn verboden. de webpagina's, of de inspanningen die door CENTER DE NEGOCIS TGN, SL worden geleverd voor de werking ervan.

In het bijzonder is elke link, hyperlink, framing of soortgelijke link die kan worden geplaatst in de richting van de webpagina's van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL verboden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL. Elke overtreding van de bepalingen van dit punt zal worden beschouwd als een inbreuk op de legitieme intellectuele eigendomsrechten van DE KLANT op de webpagina's en al hun inhoud.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het bovengenoemde gedrag en acties, net zoals het geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud, diensten, producten, enz. van derden waartoe toegang kan worden verkregen. direct of via banners, links, frames of soortgelijke links van de websites van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL