Juridische waarschuwing

IDENTITEIT VAN DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE

Handelsnaam: TGN BUSINESS CENTER, SL

Sociale denominatie: CENTRE DE BEGOCIS TGN, SL (vanaf nu DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE)

NIF: B43674431

Adres: Carretera de la Playa, s/n Altafulla 43893

Telefoon: (+34) 977 65 02 13

e-mail: info@campingsantaeulalia.com

 

JURIDISCHE VOORWAARDEN

Het gebruik van deze website schrijft aan de navigator de status van gebruiker van de site toe, wat impliceert dat deze voorwaarden worden nageleefd in de versie die is gepubliceerd op het moment dat toegang is toegestaan. Daarom raadt DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE aan dat de gebruiker deze elke keer dat hij de website bezoekt, aandachtig leest. De toegang tot bepaalde inhoud die via deze website wordt aangeboden, kan onderworpen zijn aan bepaalde specifieke voorwaarden die, afhankelijk van het geval, deze algemene voorwaarden vervangen, aanvullen en/of wijzigen. Daarom moet de gebruiker, voordat hij toegang krijgt tot en/of gebruik maakt van deze inhoud, ook de bijbehorende bijzondere voorwaarden aandachtig lezen. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het ontwerp, de presentatie en/of configuratie van de Website, evenals een deel of de gehele Inhoud, wijzigen en de algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden die vereist zijn voor het gebruik van de Website wijzigen. hen. .

 

VERANTWOORDELIJKHEID EN GARANTIE VAN DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE

TOEGANG

Over het algemeen hebben gebruikers vrij en gratis toegang tot de website. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE behoudt zich echter het recht voor om, in overeenstemming met de huidige wetgeving, de toegang tot bepaalde delen van de website te beperken. In deze gevallen moet de Gebruiker zich, als voorwaarde voor toegang tot de dienst, registreren door alle gevraagde informatie op een bijgewerkte en reële manier te verstrekken (zie privacybeleid). Het gebruik van het wachtwoord is persoonlijk en niet overdraagbaar en overdracht, zelfs tijdelijk, aan derden is niet toegestaan. In die zin verbindt de Gebruiker zich ertoe zorgvuldig te werk te gaan en deze geheim te houden, waarbij hij alle verantwoordelijkheid op zich neemt voor de gevolgen van de openbaarmaking ervan aan derden.

 

INHOUD

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn website te onderbreken, evenals de levering van enige of alle inhoud die via de website wordt aangeboden, ongeacht of dit om technische redenen, beveiliging, controle, onderhoud, macht storingen of een andere oorzaak. Deze onderbreking kan tijdelijk of permanent zijn, in welk geval een dergelijke omstandigheid zal worden meegedeeld aan de Gebruikers, die, indien van toepassing, het verlies kunnen lijden van de informatie die is opgeslagen in de verschillende diensten. Bijgevolg garandeert DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE niet de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van zijn website of de Inhoud, zowel die van hemzelf als die van andere websites die toegankelijk zijn via links, zodat het gebruik ervan door de Gebruiker wordt uitgevoerd voor eigen rekening en risico, zonder dat hij op enig moment verantwoordelijkheden kan opeisen van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE in dit verband. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade, verlies, claims of kosten van welke aard dan ook, voor de informatie die is verkregen of waartoe toegang wordt verkregen door of via de website, voor computervirussen, voor operationele storingen of voor onderbrekingen in de service of transmissie- of lijnstoringen. Het is verboden om via de website illegale of ongeoorloofde inhoud, computervirussen of berichten te verzenden of te verzenden die in het algemeen de rechten van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of van derden aantasten of schenden.

 

INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deze website is eigendom van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE. De intellectuele eigendomsrechten en exploitatie- en reproductierechten van deze website, de pagina's, schermen, de informatie die ze bevatten, het uiterlijk en ontwerp ervan, evenals de links die daaruit naar andere pagina's zijn gemaakt, zijn het exclusieve eigendom van dezelfde website. Anders gespecificeerd. Alle namen, ontwerpen en/of logo's waaruit deze pagina bestaat, zijn geregistreerde handelsmerken. Elke verduistering ervan door een andere persoon dan de rechtmatige eigenaar kan worden vervolgd in overeenstemming met de huidige wetgeving. De intellectuele eigendomsrechten en merken van derden worden overzichtelijk benadrukt en moeten door iedereen die de website bezoekt worden gerespecteerd. Alleen voor persoonlijk en privégebruik is het toegestaan om de inhoud te downloaden, een pagina van deze Website te kopiëren of af te drukken. Het is verboden om de informatie, inhoud of waarschuwingen op deze website te reproduceren, verzenden, wijzigen of verwijderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE.

 

TOEPASSELIJKE WETGEVING

Op deze algemene voorwaarden is de Spaanse wetgeving van toepassing.

 

PRIVACYBELEID

Voor de doeleinden van de bepalingen van de huidige regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens deelt DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE mee dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt tijdens het surfen op onze website, zullen worden opgenomen in de gegevensverwerking onder de verantwoordelijkheid van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE , met als enig doel uw verzoek te kunnen beheren. Alleen als de gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, zal DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE hem informatie sturen; technisch, operationeel en commercieel, op welke manier dan ook, inclusief e-mail en/of gelijkwaardige middelen, over producten, diensten, aanbiedingen en nieuws dat wij van belang achten voor de gebruiker. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE verbindt zich ertoe zijn verplichting tot geheimhouding van persoonsgegevens en zijn plicht tot bewaring na te leven en zal de nodige maatregelen nemen om de wijziging, het verlies, de behandeling of de ongeoorloofde toegang ervan te voorkomen, te allen tijde rekening houdend met de stand van de technologie, het naleven van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Ten slotte informeren wij u over de mogelijkheid om uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen via een formulier gericht aan de systeembeheerder.