Avis Legal

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL proveïda de CIF B43674431, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. L'entitat informa els usuaris que compleix la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació daquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Raó Social del ResponsableCIF
CENTRE DE NEGOCIS TGN, SLB43674431
Direcció:
Carretera de la Platja, s/n
Població:Codi Postal:
Altafulla43893

CONCEPTE D'USUARI

La utilització de la web (inclosa la seva àrea privada) atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en les polítiques de privacitat a la versió publicada per CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL. al mateix moment en què l'Usuari va accedir a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i les polítiques de privacitat en cada una de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot tenir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL DE NEGOCIS TGN, SL ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtenida a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei oa l'accés, o de l'intent d'usar o utilitzar mal un vincle, tant en connectar-se al web de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL com accedir a la informació d'altres webs des de la web de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL

VÍNCLES O ENLLAÇOS DES D'ALTRES WEBS EXTERNS

Es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que contenguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i l'ordre públic . En cap cas es podrà donar a entender, ni declarar que, CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat de cap manera els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que consenti la incursió, excepte autorització expressa.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL proveïda de CIF B43674431, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. L'entitat informa els usuaris que compleix la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació daquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

En virtut d'aquesta normativa s'informa que les dades facilitades per l'Usuari a través dels formularis de la web (inclosa l'Àrea Privada), seran incorporades i tractades en un tractament degudament registrat al RGAEPD del qual és responsable CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL, amb la finalitat d'atendre la relació establerta entre les parts i emparada per la normativa especialment en matèria de prevenció de riscos laborals i la resta de legislació connexa. Les dades són confidencials i el seu ús respon als objectius legalment establerts a cada moment determinat. Si ho desitgeu podeu accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-vos al tractament d'aquestes dades mitjançant escrit dirigit a Carretera de la Platja s/n, 43893, Altafulla. Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privacitat, si us plau dirigiu-vos al següent enllaç Política de Privacitat.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta web es poden utilitzar cookies. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als clients i als nostres visitants. Si voleu saber més sobre l'ús de les cookies per part de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL dirigiu-vos a la nostra Política de cookies.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL informa que en tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes per tal de presentar als usuaris del web informacions i serveis adequats, certes i actualitzats; no obstant això, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de forma fortuïta, puguin patir incorreccions, desactualitzacions o errors.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades fiables, però si bé s'han pres les mesures correspondientes per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada .

També s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de venda de serveis, segons el previst al present avis legal i la resta de textos legals de la present web.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d'informació com a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes aliens a CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o servidor que ho posa a disposició estigui lliure de virus u altres components nocius, sense perjudici que CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa a qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intelectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables a la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense exprés i previ consentiment i per escrit de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL

En conseqüència, tots els continguts que es mostren als diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió als diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formen part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i quedin, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, totalment o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formen part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les autoritats per CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que és posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, mentre aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, als productes i serveis oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris amb l'objectiu d'evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar -se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret dautor que estigui previst legalment.

Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinin qualsevol pretensió remunerària per part de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL

D'acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret dautor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cada un dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formen part de les pàgines web, o de l'esforç realitzat per CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit qualsevol enllaç, frame o vincle similar que es pugui establir en direcció a les pàgines web de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL sense el consentiment previ, exprés i per escrit d'EL CLIENT. Qualsevol transgressió del que disposa aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL no assumirà cap responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cada un dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formen part de les pàgines web, o de l'esforç realitzat per CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit qualsevol link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL sense el consentiment previ, exprés i per escrit de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual d'EL CLIENT sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL no assumirà cap responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o mitjançant banners, enllaços, frames o vincles similars des dels websites de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL