Privacybeleid

IDENTIFICATIE VAN INFORMATIE VAN DE VERANTWOORDELIJKE TRACTAMENT

Bedrijfsnaam van de verantwoordelijkeCIF
TGN BUSINESS CENTER, SLB43674431
Adres:
Strandweg, z/n
Bevolking:CP:
Altafulla43893
Doel
Beheerde contactgegevens om twijfels of suggesties op te lossen.
Beheerde de contactgegevens om een reservering te maken in het centrum.
Stuur, indien nodig, meldingen die voor u interessant kunnen zijn.

ALGEMENE PRIVACYINFORMATIE

ABAST

Dit privacybeleid van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL regelt het verkrijgen, gebruik en andere vormen van verwerking van persoonlijke informatie die aan gebruikers wordt verstrekt op deze website of in een andere internetomgeving.

Mitjançant de implementatie van de formulieren op de verschillende webpagina's, met betrekking tot de diensten geleverd door CENTER DE NEGOCIS TGN, SL Gebruikers aanvaarden de opname en verwerking van de gegevens die zij verstrekken in een gegevensverwerking van persoonlijke aard, waarvan CENTER DE NEGOCIS TGN, SL kan de relevante rechten uitoefenen zoals uiteengezet in de volgende clausules.

Alle juridische teksten zijn beschikbaar voor gebruikers en/of geïnteresseerden op de betreffende website. Deze teksten kunnen worden aangepast en/of bijgewerkt volgens de behoeften en activiteiten van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van ernstige aandoeningen?

CENTRE DE BEGOCIS TGN, SL is de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens met betrekking tot de diensten die het bedrijf levert.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL zet zich in voor het respecteren en beschermen van de privacy en de veiligheid van rechten. De identificerende gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking zijn:

Bedrijfsnaam van de verantwoordelijkeCIF
TGN BUSINESS CENTER, SLB43674431
Bevolking:
Carretera de la Playa, s/n, 43893 Altafulla, Tarragona

Wilt u de laatste gebeurtenissen opnieuw samenvatten?

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving verzamelt CENTER DE NEGOCIS TGN, SL alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de diensten aan te bieden die voortvloeien uit de verschillende activiteiten en andere diensten, procedures en activiteiten die door de wet worden toegekend.

Op deze website worden uitsluitend contactgegevens voor Gebruikers verstrekt. Gegevens die van de gebruiker kunnen worden verzameld, worden verwerkt met het oog op:

 • Beheer van contactgegevens om twijfels of suggesties op te lossen, zowel op de juridische basis van het legitieme belang van de entiteit als de uiteindelijke uitvoering van precontractuele maatregelen.
 • Beheerde de contactgegevens om een reservering in het centrum te regelen, evenals de wettelijke basis voor de uiteindelijke uitvoering van precontractuele maatregelen.
 • Het verzenden, indien nodig, van meldingen die van belang kunnen zijn, is de wettelijke basis voor uw toestemming.

Houd er rekening mee dat er geen geautomatiseerde beoordelingen worden uitgevoerd en dat er ook geen gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Bovendien informeren wij u dat de informatie in de databases kan worden gebruikt voor de identificatie van gebruikers en voor het uitvoeren van statistische onderzoeken van geregistreerde gebruikers.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Persoonlijke gegevens worden bewaard tenzij de gebruiker het tegendeel aangeeft en volgens de wettelijk vastgestelde bewaarvoorwaarden wordt aangenomen dat om logische en voor de hand liggende redenen het nut of het legitieme doel waarvoor ze worden verzameld verloren gaat.

Aan wie worden de details meegedeeld?

Derden die helpen bij het leveren van informatietechnologiediensten, zoals platformaanbieders, toewijzingsdiensten, onderhoud en ondersteuning van onze databases, evenals onze programmering en applicaties die mogelijk informatie over u bevatten.

Derde partijen die een product/display bezorgen, verzorgen bijvoorbeeld post/bezorging.

Reclame-, marketing-, digitale en sociale mediabureaus om ons te helpen advertenties, marketing en campagnes aan te bieden, de effectiviteit te analyseren en uw contact te beheren en uw vragen te beantwoorden.

Derde partijen die helpen bij het aanbieden van digitale en elektronische handelsdiensten met sociale escort, winkelzoeker, juridische statusprogramma's, identiteitsbeheer, kwalificaties en beoordelingen, CRM, webanalyse en close-up-engine, algemene noodbeheer-eines.

CENTRE DE BEGOCIS TGN, SL zal samenwerken om ervoor te zorgen dat derden de huidige wetgeving naleven, als de verantwoordelijkheid door derden wordt geëist.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL ziet, accepteert of draagt de persoonlijke gegevens van de gebruikers van deze website niet over, met uitzondering van het geval dat noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst zelf.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL ziet, heeft geen toegang tot of draagt de elektronische-mailrechten van zijn gebruikers niet over, met uitzondering van de gevallen die noodzakelijk blijven voor de volledige levering van de dienst.

De website bevat links, applicaties of functionaliteiten die worden gedeeld met derden, zoals sociale netwerken of online communicatiesystemen. CENTER DE BEGOCIS TGN, SL is niet verantwoordelijk voor de informatie in deze applicaties, functionaliteiten of sociale netwerken die eigendom zijn van derden hebben geen beheerscapaciteit of controle over de materialen, en passen daarom niet de juridische kennisgevingen en het privacybeleid toe die op de websites van derden of iets dergelijks kunnen verschijnen.

Wie zijn de gebruikersrechten die deze beperkingen mogelijk maken?

Gebruikers kunnen, met betrekking tot de rechten verkregen op de manier beschreven in het eerste punt, de rechten uitoefenen die zijn erkend in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen voor de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en waarvoor Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is ingetrokken, en in het bijzonder de rechten op overdraagbaarheid, toegang, rectificatie, onderdrukking en beperking van de behandeling.

De in het vorige lid genoemde rechten kunnen door elke gebruiker worden uitgeoefend met een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een fotokopie van identiteitsbewijs of paspoort, gericht aan het volgende adres:

TGN BUSINESS CENTER, SL

Carretera de la Playa, s/n, 43893 Altafulla, Tarragona

Bovendien, het is bij gebruikers bekend dat ze op elk moment hun toestemming voor de behandeling van ernst kunnen intrekken, en ook een claim kunnen indienen bij de controleautoriteit (Spaans agentschap voor gegevensbescherming) als dit niet passend wordt geacht.

MEDEDELING VAN INCIDENTEN EN ONREGELMATIGHEDEN

In het geval dat er sprake is van gedrag of situatie die waarschijnlijk tot een incident of onregelmatigheid van welke aard dan ook zal leiden, is het noodzakelijk om contact op te nemen met:

TGN BUSINESS CENTER, SL

Carretera de la Playa, s/n, 43893 Altafulla, Tarragona

GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN VOOR DE ERNSTIGE ESTIGUIN-GEGEVENS GEREGISTREERD IN EEN TRACTAMENT

Het invoeren van de gegevens in een of meer van de gegevensverzamelingsformulieren impliceert de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid, de donateur per dan die heeft gevolgd, informeert over de materiële gebruiksvoorwaarden en juridische kennisgeving en is toegewijd aan uw volledige compliment tijdens navigatie en deelname aan HTTP.

In alle gevallen is de gebruiker verantwoordelijk voor de authenticiteit van de verstrekte gegevens, die accuraat, actueel en volledig blijven voor de finaliteit die wordt verstrekt, en neemt hij de verantwoordelijkheid op zich voor de schade en verliezen, zowel voor oplopende als voor eventuele opkomende schade, wat mogelijk is vanwege deze onnauwkeurigheden of valse gegevens. In alle gevallen, als bijdragen worden gedaan in de overeenkomstige formulieren zonder de eigenaar van een derde partij, is de gebruiker verantwoordelijk voor het correct verkrijgen van toestemming en het informeren van de derde partij over de aspecten die worden weerspiegeld in deze juridische kennisgeving en het privacybeleid.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKERS PER ÚS I CONTINGUT

Zodra u de websites bezoekt die de informatie en onvoorziene omstandigheden in de materialen kunnen uitvoeren, bent u als enige verantwoordelijk voor wie deze uitvoert. Daarom zullen de informatie, afbeeldingen, continguten en/of producten die via de website worden gepresenteerd en toegankelijk zijn, onderworpen zijn aan de wettigheid, zowel nationaal als internationaal, van toepassing, in overeenstemming met de principes van bonafide en gebruiksrechtelijk gebruik van de kant van de website. Gebruikers, die volledig verantwoordelijk zijn voor deze toegang en correct gebruik. De Gebruikers zijn verplicht om redelijk gebruik te maken van de diensten of continguten, op basis van het beginsel van goede trouw en met respect voor de huidige wettigheid, goede zeden, openbare orde, bons-kostuums, rechten van derden of van het materiaal CENTER DE NEGOCIS TGN , SL alles volgens de mogelijkheden en doelstellingen van de concebuts. CENTER DE NEGOCIS TGN, SL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, direct of indirect, voor eventuele winsten of winstdervingen die voortkomen uit het kwaad van de diensten of onvoorziene gebeurtenissen die door gebruikers of derden worden uitgevoerd.

LSSI-CE-INFORMATIE

In overeenstemming met de informatieverplichting zoals bedoeld in artikel 10 van de huidige wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij u dat de dynamizer en contingutbeheerder van de website u verschillende applicaties kunt downloaden en/ of informatie van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL met het adres van DIRELARGA en met het beheer van het internetdomein HTTP geregistreerd in het overeenkomstige register, waarbij aandacht wordt besteed aan de communicatie van de gebruikers en/of interesses met behulp van de e-mail EMAILENTITAT.

Elke commerciële, mercantiele, administratieve of contractuele activiteit van voordelen en/of diensten valt onder de verantwoordelijkheid van het hierboven genoemde bedrijf, eigenaar van dit domein.

INFORMATIE OVER DE ONS VAN ANDERE WEBSITES EN SOCIALE XARXES

Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de onvoorziene omstandigheden en het beheer van de webpagina's waarvan het eigenaar is of een natuurlijk analoog recht bezit. Elke andere website, sociaal archief of internetinformatieopslagplaats, buiten deze website, valt onder de verantwoordelijkheid van de legitieme eigenaren.

CENTER DE BEGOCIS TGN, SL werkt regelmatig samen met verschillende applicaties en webomgevingen, en raadt alle gebruikers die toegang willen krijgen tot deze webomgevingen altijd aan om aandacht te besteden aan de bijbehorende wettelijke kennisgevingen en privacybeleid, en die alleen toegang krijgen tot de mateixos un agent heeft begrepen dat ik een volledige juridische tekst accepteer.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL zet zich in voor het beheersen van de onvoorziene omstandigheden die in deze sociale contexten aan het licht komen en zal die gebruikers uitsluiten die er onjuist gebruik van maken.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL beveelt aan, volgens de instructies van het Nationaal Instituut voor Communicatietechnologieën (INTECO) en het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (AEPD), voor het gebruik van sociale media of browsen in webomgevingen de volgende acties uit te voeren (in het geval dat het op een dag voor u beschikbaar is):

 • Alle gebruikers worden aangemoedigd om te zoeken naar pseudoniemen of persoonlijke bijnamen die via internet actief zijn, waardoor ze een authentieke “digitale identiteit” kunnen hebben, die de veiligheid van hun persoonlijke en professionele leven niet in twijfel trekt.
 • Het wordt aanbevolen dat gebruikers extra voorzichtig zijn bij het publiceren van audiovisuele en grafische inhoud in hun profielen, omdat ze in dit geval mogelijk de privacy en privacy van mensen in hun omgeving in gevaar brengen.
 • Het wordt aanbevolen om, zowel vóór de gebruikersregistratie als daarna, de algemene gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid die het platform op de verschillende webpagina's beschikbaar stelt, te lezen en te verkrijgen.
 • Het wordt aanbevolen om de mate van privacy van het gebruikersprofiel op het sociale netwerk goed te configureren, zodanig dat het niet volledig openbaar blijft, maar alleen die mensen die zijn geclassificeerd als "directe contacten" toegang hebben tot de informatie die is gepubliceerd in het profiel. » eerder voor de gebruiker.
 • Het wordt aanbevolen om alleen contact te accepteren met mensen met wie u een goede band heeft of met vrienden met wie u een eerdere relatie heeft gehad, en niet dwangmatig alle contactverzoeken te accepteren die u vertegenwoordigt en waar mogelijk en noodzakelijk te onderzoeken wie de persoon is die u zoekt Geef uw contactgegevens door via het sociale netwerk.
 • Het wordt aanbevolen om geen fysieke contactgegevens op het profiel van de gebruiker te publiceren, waardoor iedereen contact met hem kan opnemen terwijl hij weduwe is, dagelijks werkt of studeert of in de recreatiecentra die hij gewoonlijk bezoekt.
 • Microblogging-gebruikers worden geadviseerd te allen tijde bijzondere aandacht te besteden aan de publicatie van informatie met betrekking tot de informatie waarbij zij betrokken zijn.
 • Het wordt aanbevolen om alleen onvoorziene gebeurtenissen te gebruiken en te publiceren die verenigbaar zijn met voldoende intellectuele eigendomsrechten. Anders begaat de gebruiker een civielrechtelijke fout die door de nationale rechtbanken kan worden beschermd.
 • Gebruikers worden aangemoedigd om verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden te gebruiken om toegang te krijgen tot de verschillende sociale netwerken waarvan zij lid zijn.
 • Het wordt aanbevolen om wachtwoorden te gebruiken met een minimale lengte van 8 tekens, alfanumerieke tekens en zowel hoofdletters als kleine letters.
 • Het wordt aanbevolen dat alle gebruikers antivirussoftware op hun eigen apparatuur hebben geïnstalleerd en bijgewerkt.
 • Minderjarigen mogen geen buitensporige persoonlijke gegevens vrijgeven. Ook moeten zij gegevens aan werklozen verstrekken.
 • Alle informatie over de website moet worden verstrekt. Er wordt uitgelegd wie de houders van de zaak zijn en voor welke finaliteit de gegevens worden gevraagd.
 • Als de gebruiker jonger is dan veertien jaar, is ook de toestemming van de peer-voogden vereist. In deze gevallen moet u, telkens wanneer het nodig is om gegevens van een sociale groep op te vragen, aan uw leeftijdsgenoten of voogden zelf vragen of zij het abonnement goedkeuren of niet.
 • Gebruikersnamen en wachtwoorden mogen niet aan derden worden doorgegeven, noch gedeeld tussen vrienden of klasbedrijven. Deze gegevens zijn privé en mogen niet aan derden en/of onbevoegden worden doorgegeven.
 • Wanneer er enige twijfel bestaat over een situatie die voortkomt uit het gebruik van sociale principes en medewerkers, moet u dit aan uw collega's of docenten vragen.
 • De computer moet in een gemeenschappelijke ruimte van het huis worden bewaard.
 • Ze moeten regels opstellen over internetgebruik thuis.
 • Peers moeten de werking en mogelijkheden van dit soort platforms begrijpen, zowel positief als negatief.
 • Activeer ouderlijk toezicht in de controlekanalen van het platform en stel het e-mailadres van de ouder of voogd vast met het secundaire contact-e-mailadres.
 • Zorg ervoor dat controles op leeftijdsverificatie worden geïmplementeerd.
 • Zorg voor een correcte installatie van de contingutblokkering.
 • Bewustzijn vergroten en minderjarigen informeren over aspecten die verband houden met veiligheid.
 • Leg aan minderjarigen uit dat ze bij beide mensen moeten verblijven die online hebben ingelogd en dat als ze fan zijn, dit altijd in het gezelschap moet zijn van hun leeftijdsgenoten of voogden.
 • Zorg ervoor dat minderjarigen in contact worden gebracht met de risico's en implicaties van landgebruik door middel van video's en foto's, maar ook door het gebruik van webcamera's via sociale netwerken.
 • Beheer het gebruikersprofiel van de minderjarige.
 • Zorg ervoor dat de minderjarige alleen de pagina's bezoekt die door zijn of haar leeftijd worden aanbevolen.
 • Zorg ervoor dat minderjarigen niet het volledige pseudoniem gebruiken.