Privacybeleid

IDENTIFICATIE-INFORMATIE VAN DE BEHANDELINGSBEHEERDER

Bedrijfsnaam van de verantwoordelijkeCIF
TGN BUSINESS CENTER, SLB43674431
Adres:
Strandweg, z/n
Bevolking:CP:
Altafulla43893
Doel
Beheer van uw contactgegevens om vragen of suggesties op te lossen.
Beheer van uw contactgegevens om een reservering in het centrum te verwerken
U, indien van toepassing, meldingen te sturen die voor u interessant kunnen zijn.

ALGEMENE PRIVACYINFORMATIE.

DOMEIN

Dit privacybeleid van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL. regelt het verkrijgen, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonlijke gegevens die door gebruikers op deze website of in een van de internetomgevingen van de entiteit worden verstrekt.

Door het implementeren van de formulieren op de verschillende websites, gerelateerd aan de diensten geleverd door CENTER DE NEGOCIS TGN, SL, accepteren gebruikers de opname en verwerking van de gegevens die zij verstrekken in een verwerking van persoonlijke gegevens, waarvan CENTER de eigenaar is. , kan SL de relevante rechten uitoefenen zoals uiteengezet in de volgende clausules.

Alle juridische teksten zijn beschikbaar voor gebruikers en/of geïnteresseerden op de betreffende website. Deze teksten kunnen worden gewijzigd en/of bijgewerkt afhankelijk van de behoeften en activiteiten uitgevoerd door CENTER DE NEGOCIS TGN, SL.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL, is de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens in verband met de diensten die zij levert.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL doet er alles aan om uw privacy en de veiligheid van uw gegevens te respecteren en te beschermen. De identificerende gegevens van de gegevensbeheerder zijn:

Bedrijfsnaam van de verantwoordelijkeCIF
TGN BUSINESS CENTER, SLB43674431
Bevolking:
Carretera de la Playa, s/n, 43893 Altafulla, Tarragona

Voor welk(e) doel(en) verzamelen wij uw gegevens?

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving verzamelt CENTER DE NEGOCIS TGN, SL alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de diensten aan te bieden die voortvloeien uit zijn activiteit en andere voordelen, procedures en activiteiten die door de wet worden toegekend.

Op deze website worden uitsluitend door Gebruikers verstrekte contactgegevens verwerkt. De gegevens die van de gebruiker kunnen worden verzameld, worden verwerkt met het oog op:

 • Beheer van uw contactgegevens om uw vragen of suggesties te beantwoorden, met als rechtsgrond het legitieme belang van de entiteit en de eventuele uitvoering van precontractuele maatregelen.
 • Beheer van uw contactgegevens om een reservering in het centrum te regelen, met als rechtsgrond de eventuele uitvoering van precontractuele maatregelen.
 • Het verzenden van meldingen die voor u interessant kunnen zijn, met als rechtsgrond uw uitdrukkelijke toestemming.

Houd er rekening mee dat er geen geautomatiseerde evaluaties worden uitgevoerd en dat er ook geen gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Op dezelfde manier informeren wij u dat de informatie in de databases kan worden gebruikt om Gebruikers te identificeren en om statistische onderzoeken uit te voeren naar geregistreerde Gebruikers.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonlijke gegevens worden bewaard zolang de gebruiker niet anders aangeeft en gedurende de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen, tenzij ze om logische en voor de hand liggende redenen het nut of het legitieme doel waarvoor ze zijn verzameld, hebben verloren.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens doorgegeven?

Derde partijen die ons helpen bij het leveren van informatietechnologiediensten, zoals platformproviders, hostingdiensten, onderhoud en ondersteuning van onze databases, evenals onze software en applicaties die mogelijk gegevens over u bevatten.

Derde partijen om een product/monster bij u te bezorgen, bijvoorbeeld post-/bezorgdiensten.

Reclame-, marketing-, digitale media- en socialemediabureaus om ons te helpen advertenties, marketing en campagnes te leveren, de effectiviteit ervan te analyseren en uw contacten en vragen te beheren.

Derde partijen die ons helpen digitale en e-commercediensten aan te bieden, zoals sociaal luisteren, winkelzoeker, loyaliteitsprogramma's, identiteitsbeheer, beoordelingen en recensies, CRM, web- en zoekmachineanalyse, door gebruikers gegenereerde inhoudbeheertools.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL zal samenwerken zodat derde partijen voldoen aan de huidige wetgeving, hoewel de verantwoordelijkheid zal worden betaald aan de bovengenoemde derde partijen.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL verkoopt, verhuurt of draagt de persoonlijke gegevens van de gebruikers van deze websites niet over, behalve in gevallen waarin dit noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst zelf.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL verkoopt, verhuurt of draagt de e-mails van zijn gebruikers niet over aan andere bedrijven, behalve in gevallen waarin dit noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst zelf.

De website bevat links, applicaties of functionaliteiten die worden gedeeld met derden, zoals sociale netwerken of online communicatiesystemen. CENTER DE NEGOCIS TGN, SL is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verzameld in genoemde applicaties, functionaliteiten of sociale netwerken die eigendom zijn van derden. geen enkele beheerscapaciteit of controle over hen hebben, daarom zijn de wettelijke kennisgevingen en het privacybeleid die op de websites of soortgelijke websites van derden kunnen verschijnen van toepassing.

Wat zijn de rechten van gebruikers die ons hun gegevens verstrekken?

Gebruikers kunnen, met betrekking tot de gegevens verzameld op de manier beschreven in het eerste punt, de rechten uitoefenen die zijn erkend in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van individuen. met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), en in het bijzonder de rechten op overdraagbaarheid, toegang, rectificatie, onderdrukking en beperking van de behandeling.

De rechten waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen, kunnen door elke Gebruiker worden uitgeoefend door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een fotokopie van identiteitsbewijs of paspoort, gericht aan het volgende adres:

TGN BUSINESS CENTER, SL

Carretera de la Playa, s/n, 43893 Altafulla, Tarragona

Op dezelfde manier informeert het Gebruikers dat zij op elk moment hun toestemming voor de verwerking van hun gegevens kunnen intrekken, en dat zij een klacht kunnen indienen bij de Controleautoriteit (Spaans Agentschap voor Gegevensbescherming) als zij dit passend achten.

MEDEDELING VAN INCIDENTEN EN ONREGELMATIGHEDEN.

In geval van gedrag of situatie die tot een incident of onregelmatigheid van welke aard dan ook zou kunnen leiden, kunt u contact opnemen met:

TGN BUSINESS CENTER, SL

Carretera de la Playa, s/n, 43893 Altafulla, Tarragona

VERBINTENIS VAN DE GEBRUIKER OM HUN GEGEVENS IN DE VERWERKING TE REGISTREREN

Het invoeren van gegevens in een of meer van de gegevensverzamelingsbladen houdt in dat u deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid accepteert, ervan uitgaande dat u op de hoogte bent gesteld van de gebruiksvoorwaarden en de wettelijke kennisgeving daarvan en dat u akkoord gaat met uw volledige naleving tijdens het browsen en deelnemen aan HTTP.

In ieder geval is de gebruiker verantwoordelijk voor de authenticiteit van de verstrekte gegevens, dat deze accuraat, actueel en volledig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, en aanvaardt hij verantwoordelijkheid voor schade, zowel voor gederfde winst als voor gevolgschade, die eventueel gegenereerd door genoemde onnauwkeurigheden of onwaarheden. In ieder geval, als de gegevens die in de overeenkomstige formulieren zijn verstrekt eigendom zijn van een derde partij, is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor het correct verkrijgen van toestemming en informatie van de derde partij over de aspecten die in deze juridische kennisgeving en het privacybeleid worden weergegeven.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKERS VOOR GEBRUIK EN INHOUD

Zowel de toegang tot de websites als het gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin opgenomen informatie en inhoud vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die dit doet. Daarom zal het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie, afbeeldingen, inhoud en/of producten die hierdoor worden beoordeeld en toegankelijk zijn, onderworpen zijn aan de toepasselijke wetgeving, zowel nationaal als internationaal, evenals aan de beginselen van goede trouw en gebruik. van de kant van de Gebruikers, die volledig verantwoordelijk zijn voor de toegang en het correcte gebruik ervan. Gebruikers zijn verplicht redelijk gebruik te maken van de diensten of inhoud, op basis van het beginsel van goede trouw en met respect voor de huidige wetgeving, moraal, openbare orde, goede gewoonten, de rechten van derden of die van henzelf. , alles volgens de mogelijkheden en doeleinden waarvoor ze zijn ontworpen. CENTER DE NEGOCIS TGN, SL aanvaardt geen verantwoordelijkheid, direct of indirect, voor gevolgschade of winstderving, voortvloeiend uit misbruik van de diensten of inhoud uitgevoerd door gebruikers of derden.

LSSI-CE-INFORMATIE

In overeenstemming met de informatieplicht zoals bedoeld in artikel 10 van de huidige wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, informeren wij u dat de promotor en inhoudbeheerder van de website verschillende applicaties en/of of informatie is CENTER DE NEGOCIS TGN, SL met adres in DIRELARGA en met het beheer van het HTTP-internetdomein geregistreerd in het overeenkomstige register, reagerend op communicatie van gebruikers en/of geïnteresseerde partijen via e-mail EMAILENTITY.

Elke andere commerciële, commerciële, administratieve of contractuele activiteit voor goederen en/of diensten valt onder de verantwoordelijkheid van het bovengenoemde bedrijf, eigenaar van dit domein.

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN ANDERE WEBSITES EN SOCIALE NETWERKEN

Het bedrijf is uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud en het beheer van webpagina's waarvan zij eigenaar is of een gelijkaardig recht bezit. Elke andere website of sociaal netwerk of informatieopslagplaats op internet, buiten deze website, valt onder de verantwoordelijkheid van de legitieme eigenaren.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL werkt regelmatig samen met verschillende applicaties en webomgevingen, en raadt alle gebruikers altijd aan om, voordat ze toegang krijgen tot genoemde webomgevingen, de bijbehorende juridische kennisgevingen en het privacybeleid zorgvuldig te lezen, en dat ze deze pas openen als ze dat hebben gedaan. de genoemde wetstekst in zijn geheel heeft begrepen en aanvaard.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL verbindt zich ertoe de inhoud te controleren die op de genoemde sociale netwerken wordt weergegeven en zal gebruikers die deze op onjuiste wijze gebruiken, verwijderen.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL beveelt aan, volgens de instructies van het Nationaal Instituut voor Communicatietechnologieën (INTECO) en het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (AEPD), voor het gebruik van sociale netwerken of surfen in webomgevingen, de volgende acties uit te voeren (indien beschikbaar voor gebruik op een dag):

 • Het wordt aanbevolen dat alle gebruikers hun toevlucht nemen tot het gebruik van pseudoniemen of persoonlijke bijnamen waarmee ze via internet kunnen opereren, waardoor ze een authentieke "digitale identiteit" kunnen hebben die de veiligheid van hun persoonlijke en professionele leven niet in twijfel trekt.
 • Gebruikers wordt aangeraden extra voorzichtig te zijn bij het publiceren van audiovisuele en grafische inhoud op hun profielen, aangezien ze in dit geval mogelijk de privacy en intimiteit van de mensen om hen heen in gevaar brengen.
 • Het wordt aanbevolen om, zowel voorafgaand aan de gebruikersregistratie als daarna, de algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid dat het platform op zijn websites beschikbaar stelt, te bekijken en te lezen.
 • Het wordt aanbevolen om het privacyniveau van het gebruikersprofiel op het sociale netwerk correct te configureren, zodat het niet volledig openbaar is, maar alleen die mensen die zijn geclassificeerd als "vrienden" of toegang hebben tot de informatie die in het profiel is gepubliceerd. "directe contacten" eerder door de gebruiker.
 • Het wordt aanbevolen om alleen die mensen als contactpersoon te accepteren die u kent of met wie u een eerdere relatie heeft, niet dwangmatig alle contactverzoeken te accepteren die u ontvangt en, indien mogelijk en noodzakelijk, te onderzoeken wie de persoon is die om uw contact vraagt via het sociale netwerk .
 • Het wordt aanbevolen om geen fysieke contactgegevens in het gebruikersprofiel te publiceren, zodat iedereen kan weten waar u woont, waar u dagelijks werkt of studeert of welke vrijetijdsplekken u gewoonlijk bezoekt.
 • Gebruikers van microblogging-tools wordt geadviseerd om bijzonder voorzichtig te zijn met het plaatsen van informatie over waar ze zich bevinden.
 • Het wordt aanbevolen om alleen inhoud te gebruiken en publiceren waarvoor u over voldoende intellectuele eigendomsrechten beschikt. Anders begaat de gebruiker een civielrechtelijke fout die door nationale rechtbanken kan worden beschermd.
 • Gebruikers wordt aangeraden verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden te gebruiken om toegang te krijgen tot de verschillende sociale netwerken waarvan zij lid zijn.
 • Het wordt aanbevolen om wachtwoorden te gebruiken met een minimale lengte van 8 tekens, alfanumeriek en met hoofdletters en kleine letters.
 • Het wordt aanbevolen dat alle gebruikers antivirussoftware op hun computer hebben geïnstalleerd en correct hebben bijgewerkt.
 • Minderjarigen mogen geen buitensporige persoonlijke gegevens vrijgeven. U mag nooit gegevens aan vreemden verstrekken.
 • U moet alle informatie over de website lezen. Hierin wordt uitgelegd wie de eigenaren zijn en voor welk doel de gegevens worden gevraagd.
 • Als de gebruiker jonger is dan veertien jaar, is ook de toestemming van de ouder of voogd vereist. In deze gevallen moeten ouders of voogden, telkens wanneer gegevens worden opgevraagd door een sociaal netwerk, worden gevraagd om te zien of zij het abonnement goedkeuren of niet.
 • Gebruikersnamen en wachtwoorden mogen niet aan derden worden doorgegeven, noch gedeeld met vrienden of klasgenoten. Deze gegevens zijn privé en mogen niet aan derden en/of vreemden worden doorgegeven.
 • Wanneer je vragen hebt over een situatie die voortkomt uit het gebruik van sociale netwerken en samenwerkingstools, kun je deze aan je ouders of voogden stellen.
 • De computer moet in een gemeenschappelijke ruimte van het huis worden bewaard.
 • Er moeten regels worden opgesteld over internetgebruik thuis.
 • Ouders moeten de werking en mogelijkheden van dit soort platforms kennen, zowel positief als negatief.
 • Activeer tools voor ouderlijk toezicht en platformcontrole, en stel het e-mailadres van de ouder of voogd in als secundair contact-e-mailadres.
 • Zorg ervoor dat er controles op leeftijdsverificatie plaatsvinden.
 • Zorg voor de juiste installatie van de contentblocker.
 • Bewustzijn vergroten en minderjarigen informeren over aspecten die verband houden met veiligheid.
 • Leg minderjarigen uit dat ze nooit mensen mogen ontmoeten die ze in de onlinewereld hebben ontmoet en dat als ze dat wel doen, dit altijd in het gezelschap van hun ouders of voogden moet gebeuren.
 • Zorg ervoor dat minderjarigen zich bewust zijn van de risico's en implicaties van het hosten van inhoud zoals video's en foto's, evenals van het gebruik van webcams via sociale netwerken.
 • Beheer het gebruikersprofiel van de minderjarige.
 • Zorg ervoor dat de minderjarige alleen de pagina's bezoekt die voor zijn of haar leeftijd worden aanbevolen.
 • Zorg ervoor dat minderjarigen niet uw volledige naam gebruiken.