Juridische kennisgeving

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL, met belastingnummer B43674431, treedt op als houder, facilitator en beheerder van de inhoud van deze website. De entiteit informeert gebruikers dat zij volledig voldoet aan de momenteel geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2017 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens, een herhaling van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel.

BedrijfsnaamCIF
TGN BUSINESS CENTER, SLB43674431
Adres
Strandweg, z/n
StadPostcode:
Altafulla43893

STATUS VAN GEBRUIKER

Door deze website (inclusief het privégedeelte) te gebruiken, wordt de status van gebruiker verkregen en dit impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen in deze juridische kennisgeving en in het privacybeleid in de versie gepubliceerd door CENTER DE NEGOCIS TGN, SL op het precieze moment dat de gebruiker de website bezoekt. Daarom moet de gebruiker deze juridische kennisgeving en het privacybeleid aandachtig lezen telkens wanneer hij/zij van plan is de website te gebruiken, aangezien er mogelijk wijzigingen zijn geweest.

INFORMATIE OVER LINKS

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL is niet verantwoordelijk voor de websites van anderen die toegankelijk zijn via links, of voor enige inhoud die door derden beschikbaar wordt gesteld.

Elk gebruik van een link of toegang tot een externe website gebeurt uitsluitend op eigen keuze en risico van de gebruiker. TGN BUSINESS CENTER, SL. beveelt of garandeert geen enkele informatie verkregen via een link naar een website die niet toebehoort aan CENTER DE NEGOCIS TGN SL, en is niet aansprakelijk voor enig verlies, claim of schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van een link, uit de verkregen informatie via deze website, inclusief andere links of websites, door onderbreking van de dienstverlening of toegang, of door pogingen om een link te gebruiken of te misbruiken, hetzij bij het inloggen op de website van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL of bij het openen van informatie op andere websites van de website van CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL.

LINKS VAN EXTERNE WEBSITES

Het is uitdrukkelijk verboden om naar deze site te linken vanaf pagina's die propaganda of uitingen van racisme, vreemdelingenhaat, pornografie, aanzetten tot terrorisme, daden tegen de mensenrechten of enige andere inhoud bevatten die als illegaal wordt beschouwd of in strijd is met de goede zeden en de openbare orde. In geen geval zal worden begrepen of verklaard dat CENTER DE NEGOCIS TGN, SL de inhoud van de pagina waarop de link verschijnt bijdraagt, onderschrijft, promoot, eraan deelneemt of op enigerlei wijze heeft gecontroleerd, zelfs niet dat het heeft ingestemd met het plaatsen ervan. , tenzij uitdrukkelijke toestemming is gegeven.

PRIVACYBELEID

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL, met belastingnummer B43674431, treedt op als houder, facilitator en beheerder van de inhoud van deze website. De entiteit informeert gebruikers dat zij volledig voldoet aan de momenteel geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2017 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens, een herhaling van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel.

Op grond van deze verordening worden gebruikers geïnformeerd dat alle gegevens die via de formulieren op deze website worden verstrekt (inclusief het privégedeelte) zullen worden opgeslagen en verwerkt in een gegevensverwerkingssysteem dat naar behoren is geregistreerd in de RGAEPD (algemeen register van het Spaanse bureau voor gegevensbescherming) en waarvoor CENTER DE NEGOCIS TGN, SL verantwoordelijk is. Deze gegevensverwerking heeft tot doel de relatie tussen beide partijen te onderhouden, die door de wet wordt beschermd, met name door de Spaanse wet op de veiligheid op het werk en aanverwante wetgeving. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en het gebruik ervan is strikt gebonden aan de wettelijk vastgelegde doeleinden op een bepaald moment. Indien gewenst kunt u de verwerking van dergelijke gegevens inzien, corrigeren, annuleren of er bezwaar tegen maken door te schrijven naar Carretera de la Platja, s/n 43893 Altafulla, Tarragona. Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u de volgende link bezoeken Privacybeleid.

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES

Op deze website kunnen cookies worden gebruikt. Het doel van het gebruik van deze cookies is om de dienstverlening aan klanten en onze bezoekers te verbeteren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies bij CENTER DE NEGOCIS TGN, SL kunt u terecht op onze Cookie beleid.

DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL meldt dat er te allen tijde passende veiligheidsmaatregelen worden geïmplementeerd om websitegebruikers te voorzien van informatie en diensten die geschikt, waar en bijgewerkt zijn. Niettegenstaande dit behoudt CENTER DE NEGOCIS TGN, SL zich het recht voor om die aspecten te corrigeren die af en toe en per ongeluk onnauwkeurigheden, verouderde informatie of fouten kunnen bevatten.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL heeft de informatie en het materiaal op de site verkregen uit bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd. Hoewel er redelijke maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat alle inhoud correct is, garandeert CENTER DE NEGOCIS TGN, SL de juistheid of actualisering ervan niet.

Gebruikers worden er ook voor gewaarschuwd dat de inhoud van deze website twee doeleinden heeft: informeren over de kwaliteit, situatie, diensten en tarieven, en het aanbieden van de verkoop van diensten zoals voorzien in deze juridische kennisgeving en andere juridische teksten op deze website.

BETREFFENDE TECHNISCHE ASPECTEN

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele onderbrekingen of storingen van de diensten of internetinhoud, wat de oorzaak ook mag zijn. CENTER DE NEGOCIS TGN, SL is ook niet verantwoordelijk voor netwerkstoringen, verlies van informatie als gevolg van dergelijke storingen, tijdelijk verlies van elektriciteit of enige indirecte schade veroorzaakt aan gebruikers om redenen buiten de controle van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL garandeert niet dat de diensten of inhoud ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de website of de server die deze beschikbaar stelt, vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke componenten, onverminderd het feit dat CENTER DE NEGOCIS TGN, SL haar uiterste best doet om dergelijke incidenten te voorkomen. In het geval dat de Gebruiker bepaalde beslissingen neemt of acties onderneemt op basis van de informatie op een van de websites, wordt aanbevolen de informatie uit die andere bronnen te verifiëren.

INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud geleverd door CENTER DE NEGOCIS TGN, SL, evenals de inhoud die online openbaar wordt gemaakt via haar webpagina's, vormt een werk in overeenstemming met de wetgeving inzake intellectuele eigendom en wordt daarom beschermd door de internationale wetten en conventies die op dit onderwerp van toepassing zijn.

Het is verboden deze webpagina's of de inhoud en informatie hierin te reproduceren, distribueren, publiekelijk te communiceren, te transformeren, beschikbaar te stellen of op enige andere manier publiekelijk te exploiteren, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL

Dienovereenkomstig is alle inhoud op de verschillende websites, vooral wat betreft ontwerpen, teksten, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, knoppen, software, merknamen, handelsmerken, industriële ontwerpen of andere tekens die vatbaar zijn voor industrieel en commercieel gebruik, onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten. eigendomsrechten van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL of van derde eigenaren die toestemming hebben gegeven voor opname op de verschillende websites.

Alle inhoud, afbeeldingen, formulieren, meningen, indexen en andere formele weergaven die deel uitmaken van de webpagina's, evenals de software die nodig is om te kunnen functioneren en bekijken, vormen ook een werk in de zin van het auteursrecht en worden daarom beschermd door de internationale verdragen en de nationale wetten op het gebied van intellectuele eigendom die van toepassing zijn. Het niet naleven van deze bepalingen brengt het plegen van ernstige illegale handelingen en vervolging op grond van het burgerlijk recht en het strafrecht met zich mee.

Elke handeling waarbij gebruikers van de diensten of inhoud de inhoud, afbeeldingen, formulieren, indexen en andere formele uitingen op de webpagina's direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, exploiteren of commercieel gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL, is verboden.

Meer specifiek, maar niet uitputtend, zijn de volgende handelingen verboden: reproduceren, distribueren, tentoonstellen, verzenden, uitzenden, uitgeven in welke vorm dan ook, opslaan in hardware of software (bijvoorbeeld diskettes of harde schijf), digitaliseren of beschikbaar stellen vanuit andere databases dan die binnen de geautoriseerde door CENTER DE NEGOCIS TGN, SL, evenals het vertalen, aanpassen, ordenen of op enige andere manier wijzigen van dergelijke meningen, afbeeldingen, formulieren, indexen en andere formele uitdrukkingen die via de diensten en inhoud aan Gebruikers beschikbaar worden gesteld, voor zover aangezien dergelijke handelingen onderworpen zijn aan de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom, industriële eigendom of imagobescherming.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL is vrij om de toegang tot de webpagina's en tot de producten en diensten die daarin worden aangeboden te beperken, evenals de daaruit voortvloeiende publicatie van de meningen, opmerkingen, afbeeldingen of commentaren die gebruikers via e-mail kunnen indienen.

Dienovereenkomstig kan CENTER DE NEGOCIS TGN, SL, indien dit passend wordt geacht, niettegenstaande de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker, de nodige filters toepassen om te voorkomen dat op haar webpagina's enige inhoud of mening wordt weergegeven die als racistisch, xenofoob, discriminerend, pornografisch wordt beschouwd. , lasterlijk of die, op wat voor manier dan ook, geweld of de verspreiding van duidelijk illegale of schadelijke inhoud bevordert.

Het is duidelijk dat de Gebruikers die via e-mail opmerkingen, meningen en commentaren naar de suggestiesectie op de webpagina's van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL sturen, tenzij anderszins op een echt onmiskenbare manier uitgedrukt, waar mogelijk vanwege de aard van de diensten en inhoud, geven CENTER DE NEGOCIS TGN., SL toestemming om te reproduceren, distribueren, tentoonstellen, verzenden, uitzenden, uitgeven in welk formaat dan ook, opslaan op hardware of software (bijv. harde schijf of floppy disks), digitaliseren, beschikbaar stellen vanuit databases die eigendom zijn van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL vertaalt, past aan, rangschikt of wijzigt op enige andere wijze dergelijke opmerkingen, meningen of commentaren, zolang de bescherming van het auteursrecht bij wet is vastgelegd.

Het is eveneens duidelijk dat deze toestemming gratis wordt verleend en dat gebruikers, door eenvoudigweg dergelijke opmerkingen, meningen of opmerkingen via e-mail in te dienen, elke claim voor vergoeding van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL afwijzen.

Zoals uiteengezet in de vorige paragraaf is CENTER DE NEGOCIS TGN, SL ook bevoegd om wijzigingen of wijzigingen aan te brengen in dergelijke opmerkingen, meningen of commentaren, om ze aan te passen aan de behoeften van het redactionele formaat van webpagina's, zonder dat dit enige schade inhoudt. op de morele auteursrechtelijke vermogens die Gebruikers ervan kunnen hebben.

Het gebruik van technische, technologische of softwarebronnen waarmee een derde direct of indirect, met of zonder winstoogmerk, voordeel zou kunnen halen uit alle inhoud, formulieren, indexen en andere formele uitdrukkingen die deel uitmaken van de webpagina's of van de inspanningen van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL voor het functioneren ervan, is verboden.

Meer specifiek is het verboden om links, frames of soortgelijke verbindingen tot stand te brengen naar de webpagina's van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DE KLANT. Elke overtreding van de voorwaarden hiervan zal worden beschouwd als schade aan de legitieme intellectuele eigendomsrechten van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL op de webpagina's en de inhoud ervan.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van bovengenoemde gedragingen en acties, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, diensten, producten, enz. van derden die rechtstreeks toegankelijk zijn via banners, links , hyperlinks, framing of soortgelijke verbindingen van de websites van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL

Het gebruik van technische, technologische of softwarebronnen waarmee een derde direct of indirect, met of zonder winstoogmerk, voordeel zou kunnen halen uit alle inhoud, formulieren, indexen en andere formele uitdrukkingen die deel uitmaken van de webpagina's of van de inspanningen van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL voor het functioneren ervan, is verboden.

Meer specifiek is het verboden om links, hyperlinks, framing of soortgelijke verbindingen tot stand te brengen naar de webpagina's van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DE KLANT. Elke overtreding van de voorwaarden hiervan zal worden beschouwd als schade aan de legitieme intellectuele eigendomsrechten van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL op de webpagina's en de inhoud ervan.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van bovengenoemde gedragingen en acties, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, diensten, producten, enz. van derden die rechtstreeks toegankelijk zijn via banners, links , hyperlinks, framing of soortgelijke verbindingen van de websites van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL