Juridische kennisgeving

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL met CIF B43674431, treedt op als eigenaar, promotor en contingentiebeheerder van deze website. De entiteit informeert gebruikers dat zij voldoet aan de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, en met een speciaal karakter, aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van gegevens. de verwerking van persoonsgegevens en voor het vrije verkeer van deze gegevens en waarvoor Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Wet op de Informatiedienstenmaatschappij zijn ingetrokken i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, van 11 juli.

Sociale Raó van de verantwoordelijkenCIF
TGN BUSINESS CENTER, SLB43674431
Adres:
Strandweg, z/n
Bevolking:Postcode:
Altafulla43893

GEBRUIKERSCONCEPT

Het gebruik van de website (inclusief het privégedeelte) is afhankelijk van de toestand van de Gebruiker en impliceert de volledige aanvaarding en zonder voorbehoud van alle bepalingen die zijn opgenomen in deze Juridische Kennisgeving en in het privacybeleid in de gepubliceerde versie per CENTER DE BEGOCIS TGN, SL. op het moment dat de Gebruiker de website bezoekt. Bijgevolg moet de Gebruiker deze Juridische Kennisgeving en het privacybeleid aandachtig lezen telkens wanneer wordt voorgesteld om de website te gebruiken, zodat er wijzigingen kunnen worden aangebracht.

INFORMATIE OVER DE LINKS

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL is niet verantwoordelijk voor niet-gepatenteerde websites die toegankelijk zijn via “links” of enige inhoud die beschikbaar is gesteld aan derden.

Het kwalificeren van het gebruik van een link of toegang tot een niet-eigen website gebeurt vrijwillig en op exclusief risico van de gebruiker en CENTER DE NEGOCIS TGN, SL beveelt of garandeert geen informatie verkregen via een link naar de CENTER-website DE NEGOCIS TGN, SL is niet verantwoordelijk voor enig verlies, claim of schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van een link, of uit de informatie die via deze link wordt verkregen, inclusief andere links of websites, uit de onderbreking van de dienstverlening of in de toegang, of de proberen een link te gebruiken of te misbruiken, zowel wanneer u verbinding maakt met de website van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL als wanneer u toegang krijgt tot de informatie op andere websites vanaf de website van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL

LINKS OF LINKS NAAR ANDERE EXTERNE WEBSITES

Het is uitdrukkelijk verboden links te plaatsen op pagina's die uitingen of propaganda bevatten van racistische, xenofobe, pornografische aard, een verontschuldiging voor terrorisme, tegen de mensenrechten of enige andere illegale aard of die in strijd zijn met de goede zeden en de openbare orde. In dit geval kunt u niet doneren om te begrijpen of te verklaren dat CENTER DE NEGOCIS TGN, SL tussenbeide komt, onderschrijft, promoot, deelneemt of toezicht heeft gehouden op de inhoud van de pagina over figuri l'enllaç, noch zo. om in te stemmen met de seva incurrió, behalve uitdrukkelijke toestemming.

PRIVACYBELEID

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL met CIF B43674431, treedt op als eigenaar, promotor en contingentiebeheerder van deze website. De entiteit informeert gebruikers dat zij voldoet aan de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, en met een speciaal karakter, aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van gegevens. de verwerking van persoonsgegevens en voor het vrije verkeer van deze gegevens en waarvoor Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Wet op de Informatiedienstenmaatschappij zijn ingetrokken i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, van 11 juli.

Op grond van deze verordening wordt gemeld dat de faciliteiten die aan de Gebruiker worden aangeboden via de formulieren op de website (inclusief het Privégedeelte), zullen worden opgenomen en verwerkt in een transactie die is geregistreerd in de RGAEPD waarvoor CENTER DE verantwoordelijk is. SL, met als doel aandacht te besteden aan de relatie tussen de partijen en ondersteund door regelgeving, vooral met betrekking tot de preventie van arbeidsrisico's en de rest van de daarmee samenhangende wetgeving. De gegevens zijn vertrouwelijk en de gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor de wettelijk vastgelegde objecten. Als u toegang wilt tot deze gegevens, deze wilt corrigeren, annuleren of er bezwaar tegen wilt maken, kunt u schrijven naar Carretera de la Playa s/n, 43893, Altafulla. Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u de volgende link raadplegen. Privacybeleid.

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES

Op deze website kunnen cookies worden gebruikt. Het doel van deze cookies is om de dienstverlening aan hun klanten en onze bezoekers te verbeteren. Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL, neem dan contact met ons op. Cookiebeleid.

AFSTAND EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL informeert dat het te allen tijde de juiste veiligheidsmaatregelen implementeert om de gebruikers van de website informatie te presenteren en adequate informatie, certificeringen en updates te bieden; Het recht op rectificatie is echter voorbehouden voor die aspecten die uiteindelijk en toevallig tot onnauwkeurigheden, verouderdheid of fouten leiden.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL heeft de informatie en materialen op de website verkregen van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, maar moet de overeenkomstige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gerelateerde informatie correct blijft, en garandeert niet dat deze accuraat of actueel blijft .

Houd er ook rekening mee dat de inhoud van deze website twee finaliteiten heeft: een informatieve finaliteit met betrekking tot de kwaliteit, locatie, diensten en tarieven en een aanvullende verkoop van diensten, zoals voorzien in deze juridische kennisgeving en de rest van de juridische teksten van deze website.

INDICATIES OVER TECHNISCHE ASPECTEN

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL wijst elke verantwoordelijkheid af in gevallen waarin er sprake is van onderbrekingen of een storing van de diensten of verbindingen die op internet worden aangeboden, ongeacht de oorzaak. Així mateix, CENTER DE NEGOCIS TGN, SL is niet verantwoordelijk voor fouten in het systeem, verlies van informatie als gevolg van deze fouten, tijdelijke opschorting van de elektrische vloeistof of enige andere vorm van indirecte schade die aan de gebruikers kan worden toegebracht. redenen vreemd aan CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL garandeert niet dat de diensten of continguten ononderbroken doorgaan of dat ze vrij zijn van fouten, dat de defecten nog steeds worden gecorrigeerd, of dat de dienst of de server die beschikbaar is, vrij is van virussen of andere Nocius, het is schadelijk voor CENTER DE NEGOCIS TGN, SL die zijn uiterste best doet om dit soort incidenten te voorkomen. In gevallen waarin de Gebruiker bepaalde beslissingen neemt of acties onderneemt op basis van de informatie op een van de websites, wordt aanbevolen om de informatie verkregen uit andere bronnen te verifiëren.

INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

De continguts geleverd door CENTER DE NEGOCIS TGN, SL així met de continguts abocats in de xarxa via de zes webpagina's, vormen een werk in de zin van de wetgeving inzake intellectuele eigendom die wordt beschermd door de wetten en conventies van internationale regelgeving die van toepassing is op de materie.

Elke vorm van reproductie, distributie, publieke communicatie, transformatie, beschikbaarheid en, in het algemeen, elke andere daad van publieke exploitatie die zowel naar de webpagina’s als naar de verschillende contingenties en informatie verwijst, is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming en voorafgaande toestemming. CENTRUM DE NEGOCIS TGN, SL

Bijgevolg is alle inhoud die op de verschillende websites wordt weergegeven en vooral de ontwerpen, teksten, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, knoppen, programma's, commerciële namen, merken, industriële tekeningen of elk ander teken dat vatbaar is voor industrieel en commercieel gebruik onderworpen aan de rechten van intellectuele en industriële eigendom van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL of van externe eigenaren van de materialen die toestemming hebben gegeven om de informatie op de verschillende websites op te nemen.

De continguten, afbeeldingen, formulieren, meningen, indexen en andere formele uitingen die deel uitmaken van de webpagina's vormen, samen met de programmering die nodig is voor het functioneren en visualiseren van de materialen, een werk in de zin van de Auteursrechten. , beschermd door de toepasselijke internationale verdragen en nationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. L'incompliment de l'assenyalat impliceert het plegen van illegale handelingen en de seva die wordt bestraft door de burgerlijke en strafrechtelijke wetgeving.

Het is verboden om te handelen op grond waarvan de Gebruikers van de diensten of continguts de continguts, afbeeldingen, formulieren, indexen en andere formele uitdrukkingen die de continguts, afbeeldingen, formulieren, indexen en andere formele uitdrukkingen vormen, geheel of gedeeltelijk, commercieel kunnen exploiteren of voor zichzelf kunnen bedienen. deel van de webpagina's zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL

In het bijzonder zijn de handelingen van reproductie, distributie, tentoonstelling, transmissie, hertransmissie, uitzending in welke vorm dan ook, emmagatzematge op fysieke of logische media (bijvoorbeeld diskettes of schijven tijdens computers), digitalisering of plaatsing verboden. ter beschikking stellen van databanken die verschillen van de gegevens die relevant zijn voor de autoriteiten door CENTER DE NEGOCIS TGN, SL així met de seva-vertaling, aanpassing, rangschikking of qualsevol andere transformatie van deze meningen, afbeeldingen, vormen, indexen en andere formele uitdrukkingen die het is wordt via de diensten of continguts aan Gebruikers ter beschikking gesteld, zolang dergelijke handelingen onderworpen zijn aan de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom, industriële eigendom of beeldbescherming.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL is vrij om de toegang tot de webpagina's, de producten en/of diensten die daarin worden aangeboden, te beperken, evenals de daaruit voortvloeiende publicatie van de meningen, observaties, afbeeldingen of commentaren die de Gebruikers kunnen verstrekken. .

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL kan in deze zin, als zij dit opportuun acht, zonder afbreuk te doen aan de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruikers, de filters instellen die nodig zijn om te voorkomen dat gebruikers via de zes webpagina's worden blootgesteld - de inhoud of meningen worden beschouwd als racistisch, xenofoob, discriminerend, pornografisch, lasterlijk of die op enigerlei wijze geweld of de verspreiding van duidelijk illegale of schadelijke inhoud aanmoedigen.

De gebruikers die de webpagina's van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL naar de afdeling suggesties, observaties, meningen of commentaren sturen via de elektronische postdienst, moeten op een bepaalde en onmiskenbare manier het tegendeel uitdrukken, in de gevallen waarin ze in aanmerking komen voor de aard van de diensten of continguts mogelijk is, is het wel verstaan dat CENTER DE NEGOCIS TGN, SL bevoegd is om te reproduceren, distribueren, tentoonstellen, verzenden, opnieuw uitzenden, uitzenden in welk formaat dan ook, emmagatzematge op fysieke of logische media (bijvoorbeeld diskettes of schijven tijdens computers), digitalisering, ter beschikking stellen van databases van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL vertaling, aanpassing, opstelling of enige andere transformatie van dergelijke observaties, meningen of commentaren, te allen tijde van auteursrechtelijke bescherming die wettelijk wordt geboden.

Houd er echter rekening mee dat deze toestemming gratis is en dat gebruikers, om opmerkingen, meningen of opmerkingen per e-mail te verzenden, eventuele vergoedingsaanspraken van de kant van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL afwijzen.

In overeenstemming met de vorige paragraaf is CENTER DE NEGOCIS TGN, SL ook bevoegd om door te gaan met het wijzigen of wijzigen van dergelijke observaties, meningen of commentaren, om ze aan te passen aan de redactionele formaatbehoeften van de webpagina's, in de zin dat ze inmiddels Ik zal begrijpen dat er bij absoluut elke vorm van schade sprake is van de morele aspecten van de auteursrechten die de Gebruikers mogelijk over hen hebben.

Het is verboden alle technische, logische of technologische hulpmiddelen te gebruiken waarmee een derde direct of indirect, zowel of met winstoogmerk, voordeel kan halen uit alle details van de continguten, formulieren, indexen en andere formele uitdrukkingen die deel uitmaken van de pagina's. web, of de inspanningen van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL voor de werking ervan.

In het bijzonder zijn alle links, frames of soortgelijke links die in de richting van de webpagina's van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL kunnen worden geplaatst, verboden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DE KLANT. Elke overtreding van de bepaling op dit punt zal worden beschouwd als een schending van de legitieme rechten van intellectuele eigendom van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL op de webpagina's en alle inhoud van de materialen.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit de hierboven genoemde gedragingen en acties, op dezelfde manier waarop het geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor eventuele onvoorziene gebeurtenissen, diensten, producten, enz. van derden waartoe toegang kan worden verkregen. direct of via banners, links, links, hyperlinks, framing of soortgelijke links van de websites van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL

Het is verboden alle technische, logische of technologische hulpmiddelen te gebruiken waarmee een derde direct of indirect, zowel of met winstoogmerk, voordeel kan halen uit alle details van de continguten, formulieren, indexen en andere formele uitdrukkingen die deel uitmaken van de pagina's. web, of de inspanningen van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL voor de werking ervan.

In het bijzonder is elke link, hyperlink, framing of soortgelijke link die tot stand kan worden gebracht in de richting van de webpagina's van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL verboden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL Qualsevol overschrijding van het apparaat op dit punt zal dit worden beschouwd als een schending van de legitieme rechten van intellectueel eigendom van DE KLANT met betrekking tot de webpagina's en alle inhoud van het materiaal.

CENTER DE NEGOCIS TGN, SL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen die voortkomen uit de hierboven genoemde gedragingen en acties, op dezelfde manier waarop het geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor eventuele onvoorziene gebeurtenissen, diensten, producten, enz. van derden waaraan het is onderworpen. mogelijk om direct toegang te krijgen tot banners, links, frames of soortgelijke links vanaf de websites van CENTER DE NEGOCIS TGN, SL