Política de privacitat

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT

Raó Social del ResponsableCIF
CENTRE DE NEGOCIS TGN, SLB43674431
Direcció:
Carretera de la Platja, s/n
Població:CP:
Altafulla43893
Finalitat
Gestió de les vostres dades de contacte per solucionar dubtes o suggeriments.
Gestió de les dades de contacte per concertar una reserva al centre.
Enviar, si escau, notificacions que puguin ser del seu interès.

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT

ABAST

Aquesta Política de privacitat de CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL regula l'obtenció, la utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels usuaris en aquesta web o en qualsevol dels entorns d'Internet de l'entitat.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos a les diferents pàgines web, relatius a serveis prestats per CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL els Usuaris acceptin la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un tractament de dades de caràcter personal, del qual és titular CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL podent-se exercir els drets pertinents segons el que s'exposen en les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a disposició dels usuaris i/o interessats a la corresponent web. Aquests textos poden ser modificats i/o actualitzats segons les necessitats i activitats dutes a terme per CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL

Qui és responsable del tractament de les vostres dades?

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les dades personals en relació amb els serveis que la mateixa presta.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SLes compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del responsable de tractament són:

Raó Social del ResponsableCIF
CENTRE DE NEGOCIS TGN, SLB43674431
Població:
Carretera de la Platja, s/n, 43893 Altafulla, Tarragona

Amb quina finalitat/s recopilem les vostres dades?

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

A la present web, només es tracten dades de contacte, facilitades pels Usuaris. Les dades que es poden recaptar de l'usuari seran tractades amb les finalitats de:

 • Gestió de les dades de contacte per solucionar dubtes o suggeriments, amb la base legal de l'interès legítim de l'entitat i l'eventual execució de mesures precontractuals.
 • Gestió de les dades de contacte per concertar una reserva al centre, amb la base legal de l'eventual execució de mesures precontractuals.
 • Enviar, si escau, notificacions que puguin ser del seu interès, sent la base legal el seu consentiment

S'informa que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s'elaboraran perfils d'usuaris.

Així mateix, us informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre lusuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, llevat que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per la qual van ser captats.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Tercers que ens ajudin a proporcionar serveis de Tecnologies de la Informació, com a proveïdors de plataforma, serveis d'allotjament, manteniment i suport a les nostres bases de dades, així com al nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre vostè.

Tercers per lliurar un producte/mostra, per exemple, serveis postals/d'entrega.

Agències de publicitat, màrqueting, mitjans digitals i xarxes socials per ajudar-nos a oferir publicitat, màrqueting i campanyes, per analitzar la seva efectivitat i administrar el contacte i les preguntes.

Tercers que ens ajudin a proporcionar serveis digitals i de comerç electrònic com escorta social, localitzador de botigues, programes de lleialtat, administració d'identitats, qualificacions i ressenyes, CRM, anàlisi web i motor de prop, eines de curació de contingut generat per l 'usuari.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL no veuen, alquila o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL no veuen, alquila o cedeix les adreces de correu electrònic dels seus usuaris, a excepció del cas que sigui necessari per a la mateixa prestació del servei.

La web posseeix enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com són xarxes socials o sistemes de comunicació on-line, CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL no es fa responsable de les informacions que es recullen en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers en no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, sent per tant daplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que puguin constar en els llocs web o similars dels tercers.

Quins són els drets dels Usuaris que ens facilitin les vostres dades?

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita al punt primer, els drets reconeguts al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció dels persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació daquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació , supressió i limitació al tractament.

Els drets referits al paràgraf precedent podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, adreçada a la següent adreça:

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL

Carretera de la Platja, s/n, 43893 Altafulla, Tarragona

Així mateix, es fa saber als usuaris que poden retirar el consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com presentar reclamació davant de l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) si ho considera oportú.

COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES I IRREGULARITATS

En el cas d'existir alguna conducta o situació que pugui ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, cal contactar amb:

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL

Carretera de la Platja, s/n, 43893 Altafulla, Tarragona

COMPROMÍS DE L'USUARI PERQUÈ ELS SEUS DATS ESTIGUIN INSCRITS EN UN TRACTAMENT

En introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les mateixes condicions d'ús i avis legal i que es compromet a su compliment íntegre durant la navegació i la participació a HTTP.

En tot cas, l'usuari és el responsable de l'autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent , que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades als correspondientes formularis fossin titular d'un tercer, l'usuari es fa responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits al present avis legal i polítiques de privacitat.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER US I CONTINGUT

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà de responsabilitat exclusiva de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús razonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del mateix CENTRE DE NEGOCI TGN, SL tot això segons les possibilitats i objectius per als quals estan concebuts. CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL amb domicili a DIRELARGA i amb la gestió del domini d'Internet HTTP inscrit al registre corresponent, atenent comunicacions dels usuaris i/o interessats mitjançant l'e-mail EMAILENTITAT.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat nomenada amb anterioritat, propietari d'aquest domini.

INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS D'ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

L'empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web dels quals sigui ella el titular o ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d'informació a Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus titulars legítims.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els avisos legals i polítiques de privacitat corresponents, i que només accedixen als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat a la seva totalitat aquest text legal.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL es compromet a controlar els continguts que s'exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que hi facin un ús incorrecte.

CENTRE DE NEGOCIS TGN, SL recomana, seguint instruccions de l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a l'ús de xarxes socials o navegació en entorns web , l'execució de les següents accions (en cas que algun dia es disposi a l'ús):

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer a l'ús de pseudònims o nicks personals amb què operar a través d'Internet, permetent-los disposar d'una autèntica “identitat digital”, que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.
 • Es recomana als usuaris tenir especial cura a l'hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics als seus perfils, ja que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i la intimitat de persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre dusuari, com posteriorment, les condicions generals dús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.
 • Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social, de manera que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada al perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com a «contactes directes » prèviament per l'usuari.
 • Es recomana acceptar com a contacte únicament aquelles persones conegudes o amb les quals vaig mantenir alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol• licita el contacte a través de la xarxa social.
 • Es recomana no publicar al perfil d'usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d'oci que sol frecuentar.
 • Als usuaris d'eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d'informació relativa als llocs on es troba en tot moment.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte dels que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l'usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
 • Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d'usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les quals sigui membre.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de mayúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris disposar als seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
 • Els menors no han de revelar dades personals excessives. No s'han de subministrar mai els dades a desconeguts.
 • S'ha de llegir tota la informació concernent la pàgina web. S'hi explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per a la qual se sol·licitin les dades.
 • Si l'usuari és menor de catorze anys, cal també el consentiment dels parells tutors. En aquests casos, sempre que es sol·licitin dades per part duna xarxa social ha de preguntar als parells o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.
 • No heu de comunicar a tercers els noms d'usuari i contrasenya, ni compartir entre amics o companys de classe. Aquests dades són privats i no s'han de comunicar a tercers i/o desconeguts.
 • Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l'ús de les xarxes socials i eines col·laboradors, ha de preguntar als parells o tutors.
 • L'ordinador s'ha de mantenir en una zona comuna de la casa.
 • S'han d'establir normes sobre l'ús d'Internet a casa.
 • Els parells han de conèixer el funcionament i les possibilitats daquest tipus de plataformas, tant positives com negatives.
 • Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com a correu de contacte secundari.
 • Assegureu-vos que els controls de verificació de l'edat estan implementats.
 • Assegurar la instal·lació correcta del bloquejador de continguts.
 • Conscienciar i informar els menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
 • Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut al món online i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
 • Assegurar-se que els menors coneixen els cingles i implicacions d'allotjar continguts com vídeos i fotografies, així com l'ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
 • Controlar el perfil dusuari del menor.
 • Assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.
 • Assegureu-vos que els menors no utilitzen el seu nom complet.